Menu

Umowy wykonawcze na budowę basenu mineralnego – podpisane !

Styczeń 14, 2020 - - AKTUALNOŚCI, 01. Styczeń 2020
Umowy wykonawcze na budowę basenu mineralnego – podpisane !

 

14 stycznia br w sali konferencyjnej w dawnej bursie odbyło się uroczyste podpisanie umów Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej z wykonawcami dwóch zadań:

– „Rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzny odkryty basen termalny wraz z niezbedną infrastrukturą oraz parkingiem”,

– „Budowa rurociągu wód geotermalnych w miejscowości Cudzynowice – Kazimierza Wielka oraz wykonanie otworu chłonnego Cudzynowice GT-2 w miejscowości Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka, powiat kazimierski”.

Wartość inwestycji, to odpowiednio 5 900 000 zł brutto i 6 186 900 zł. brutto.

Wykonawców reprezentowali i umowy podpisali: Firma SG Bud – właściciel Seweryn Grabka, Śląskie Towarzystwo Wiertnicze – prezes Jan Poświata i wiceprezes Czesław Sypek.

Ze strony Powiatu Kazimierskiego umowę podpisali: starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki i skarbnik Zbigniew Cichoń.

Podpisanie umów odbyło się w obecności marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, burmistrza MiG Kazimierza Wielka Adama Bodziocha, wiceburmistrza Łukasza Maderaka, skarbnika Gminy Agnieszki Gaik, przewodniczącego Rady Powiatu Jerzego Bojanowicza, przewodniczącego Rady Miejskiej Wacława Piwudzkiego, radnych, naczelników wydziałów Powiatu i Gminy.

Zabierając głos gospodarz spotkania starosta Jan Nowak powiedział m. in.: – Minęło 5 lat  od  przekazania do użytku odwiertu w Cudzynowicach, który potwierdził, że posiadamy bogate zasoby wód termalnych i leczniczych na głębokości 750 – 1000 m. Już w latach 60. ub. stulecia, podczas wierceń poszukiwawczych ropy naftowej natrafiono na – niejako produkt uboczny – zasoby wód siarczkowych, ale wówczas zaniechano dalszych prób i badań. Po ponad 40. latach wróciliśmy do zapomnianego tematu, efektem czego było wykonanie odwiertu eksploatacyjnego w Cudzynowicach, którego wydajność oraz zawartość minerałów znacznie przewyższa podobne parametry w ościennych zdrojach w Busku i Solcu. Ponadto woda na wylocie osiąga temperaturę 29ºC, dzięki czemu może być wykorzystana do ogrzewania obiektów publicznych i mieszkalnych przy zastosowaniu pompy ciepła.

Następnie starosta przedstawił problemy i trudności jakie trzeba było pokonać, by dojść do szczęśliwego finału przygotowań – podpisania umów z wykonawcami.

Starosta mocno podkreślił znaczenie pomocy Urzędu Marszałkowskiego i osobiście marszałka Andrzeja Bętkowskiego w dofinansowaniu powiatowych inwestycji – jak choćby brakujących blisko 1,5 mln zł. na basen mineralny. Podkreślił wzorcową wręcz współpracę samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnych przy realizacji wspólnych zadań oraz zaproponował by Gmina podjęła decyzję o włączeniu terenów pod przyszłe uzdrowisko do miasta Kazimierza Wielka.

Z kolei głos zabrał marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Podkreślił z zadowoleniem, że idea utworzenia trójkąta uzdrowiskowego nabiera realnych kształtów. Daje to nie tylko dodatkowe możliwości lecznicze, ale i rozwojowe dla turystyki. Podziękował samorządowcom zaangażowanym w realizację tych ważnych dla miejscowej społeczności zadań. Zwracając się do wykonawców wyraził uzasadnioną nadzieję, że solidnie wykonają swą robotę. Marszałek na zakończenie złożył wszystkim życzenia noworoczne: pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji z zamierzonych celów.

Burmistrz Adam Bodzioch podkreślił, że to co robimy, to efekt współpracy trzech samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, wspomaganej przez podmiot rządowy, tj. wojewodę. Odnosząc sie do propozycji starosty oznajmił, że procedury związane z włączeniem do miasta terenów uzdrowiskowych zostały już podjęte. Wyraził zadowolenie z dużego zainteresowania mediów sprawami kazimierskich inwestycji. Zaproponował też stworzenie w przyszłości megalitycznego skansenu, który pokazywałby kulturę osadnictwa na tym terenie przed kilku tysiącleciami.

Wicestarosta Michał Bucki przedstawił bogatą prezentację multimedialną, ukazującą kilkuletnią historię powstawania projektów związanych z uzdrowiskiem i ich realizację. Dzisiejsze podpisanie umów daje szansę dla miasta i powiatu na wykonanie jeszcze w bieżącym roku tego milowego kroku, jakim będzie początek budowy uzdrowiska.